OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er svært viktig at skolen kontaktes umiddelbart ved mistanke om mistrivsel, mobbing eller andre problemer i skolemiljøet.

HMS (helse, miljø og sikkerhet) skal være en integrert del av læring og all aktivitet ved Brønnøysund videregående skole. Vi har en nullvisjon når det gjelder mobbing og skader både for elever og ansatte. 

Psykososialt miljø

Både foresatte og elever kan kontakte skolen angående elevens arbeidsmiljø. Hvis du som elev opplever krenkende eller uønsket atferd, konflikter eller mobbing er det viktig at du tar kontakt med skolen så fort som mulig. Snakk med en voksen du føler deg trygg på, det kan for eksempel være kontaktlærer, rådgiver, helsesykepleier, avdelingsleder eller rektor. Alle ansatte på skolen har plikt til å reagere dersom de oppdager eller mistenker mobbing. Du kan også søke støtte hos tillitselev hvis du ønsker det.

Du kan varsle om at du selv eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Dere kan melde fra ved å bruke den elektroniske mobbeknappen, som er en elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte. 

Meld i fra om mobbing

Hva skal skolen gjøre?

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du har rett til å bli hørt, og hva som vil være til det beste for deg skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.

Si i fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Statsforvalteren i Nordland. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor.

Mer informasjon

På nullmobbing.no finner du mer informasjon om hvilke rettigheter du og dine foresatte har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing. Se også Utdanningsdirektoratets informasjonsside til elever og foreldre om skolemiljø. Krav til elevens skolemiljø fremgår av opplæringsloven kapittel 9 A

Fysisk arbeidsmiljø

På verksted og spesialrom finnes utstyr som er farlig dersom elevene ikke følger sikkerhetsreglene. Det er faglærers ansvar at elevene er gjort kjent med reglene og forstår dem. Faglærer plikter å føre kontroll med at reglene følges, men i mange situasjoner kan læreren ikke holde oppsyn med alle elevene samtidig. Det er derfor klart at ansvaret for eventuelle ulykker ikke uten forbehold kan belastes faglærer.

Rutiner ved skader

Den ansatte/læreren sørger for at hensiktsmessig førstehjelp utføres og at eleven eventuelt får tilsyn av lege. Foresatte kontaktes. Læreren fyller ut skademeldingsskjema snarest mulig etter at skaden er skjedd. Skolen sørger deretter for melding til relevante instanser (NAV, forsikring osv).

Elever som i en periode trenger ekstra skoleskyss, for eksempel på grunn av sykdom eller skade, må levere legeerklæring til skolen.

Avvik

Vi ønsker at alle melder inn avvik som for eksempel elevskader, personskader, nestenulykker, brudd på personvern eller det som kan føre til noe av dette.

Meld avvik her.

NB: Avviket du melder skal ikke være rettet mot personer, men mot driftssystemer, rutiner, verktøy, arbeidsforhold eller opplæring. 

Branninstruks

Branninnstruks for Brønnøysund videregående skole.